Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Forstå dine rejseforsikrings betingelser – definitioner

Definitioner på ord i rejseforsikringens betingelser

Hvad betyder de forskellige ord og begreber i din rejseforsikrings betingelser?

Afrejsetidspunkt

Dato samt klokkeslæt, hvor du forlader Danmark.

Akut sygdom

Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Ankomsttidspunkt

Dato samt klokkeslæt, der af rejsearrangøren er angivet i rejseplan eller lignende. I tilfælde af at der ikke er angivet et specifikt klokkeslæt, regnes med det første døgn, hvor skaden sker.

Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker ferierejser, praktik eller au pair-ophold, studie/faglig uddannelse i EU-lande, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz.

Enkeltrejseforsikring

Forsikringstype, der kan tegnes for 1 – 365 dage. Enkeltrejseforsikringer kan tegnes for personer til og med 70 år.

Epidemi

Ved epidemi forstås mange mennesker, der smittes med den samme sygdom i løbet af kort tid.

Ekstraudgifter

Ekstraudgifter er udgifter, en person udelukkende får som følge af en skade, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadens indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter.

Familie

Ved familie forstås en persons ægtefælle, samlever, børn, plejebørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, svigerforældre, søskende, stedsøskende, plejesøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Fastlagt rejserute

Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger.

Forsikringsselskabet

Den juridisk ansvarlige forsikringsgiver for denne forsikring er Inter Partner Assistance SA (IPA), Belgien, som alene hæfter for skader.

Forsikringstager

Hovedrejsende, som køber forsikringen for den/de forsikrede.

Forsikrede

Enhver rejsende person på en rejse, hvis navn fremgår på rejsebeviset.

Graviditetskomplikationer

Følgende uforudsete komplikationer i forbindelse med graviditet: Blodforgiftning, svangerskabsforgiftning, molar graviditet, graviditet uden for livmoderen, stærk kvalme og opkastninger under graviditeten, blødning under graviditeten, moderkageløsning, forliggende moderkage, blødning efter fødslen, tilbageholdt efterbyrd, spontan abort, fosterdød, medicinsk nødvendige kejsersnit, medicinsk nødvendige aborter or enhver form for tidlig fødsel eller opstående tidlig fødsel mere end 12 uger (eller 24 uger i tilfælde af flerfoldsgraviditet) før terminsdato.

Hjem

Dit normale opholdssted i Danmark.

Hjemrejse

Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask på maksimalt samme klasse som den oprindelige hjemrejse (ved hjemtransport efter endt behandling eller hjemkaldelse).

Hjemtransport

Ved hjemtransport forstås lægeordineret transport fra skadeslandet til Danmark. Hjemtransport foretages enten ved ambulancefly eller alm. rute- eller charterfly efter safeAways læges vurdering.

Husstand

Ved husstand forstås personer, der er gift med, henholdsvis lever i et fast parforhold med dig samt hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Plejebørn samt stedbørn, der bor hos dig, er endvidere omfattet. Hvorvidt I er en husstand relaterer sig alene til årsrejseforsikringer.

Indskrevet bagage

Alle de genstande, som en person checker ind før flyafgang, og som flyselskabet tager i forvaring. Det er et krav, at der sættes et bagagemærke på hvert enkelt stykke bagage, og at sikrede modtager en kvittering for hvert enkelt stykke bagage. Indskrevet bagage er dækket, hvis der er tilvalgt bagagedækning.

Læge

Et autoriseret medlem af den medicinske profession, juridisk anerkendt i det land hvor behandling finder sted. Han/hun udfører behandling inden for hans/hendes faglige licens og uddannelse og er ikke i familie med dig eller din(e) rejseledsager(e).

Medicinsk tilstand

Enhver form for medicinsk eller mental sygdom, lidelse, tilstand eller skade.

Medicinsk nødstilfælde

Din legemlige skade eller pludselige og uforudsete sygdom, opstået mens du befinder dig udenfor Danmark og en registreret praktiserende læge informerer dig om, at du har behov for akut medicinsk behandling eller lægehjælp.

Overfald

Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling.

Personskade

En identificerbar fysisk skade, afstedkommet af en pludselig voldelig ydre uforudset specifik hændelse. Skade som følge af din uundgåelige eksponering over for elementerne, anerkendes som personskade.

Plejebørn

Et plejebarn er ét, som altid har folkeregisteradresse hos dig, og hvor du er godkendt af kommunen som barnets forsørger.

Plejeforældre

Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller stedforældre, men som er godkendte af kommunen som dine forsørgere.

Plejesøskende

Personer, som ikke er dine biologiske søskende eller stedsøskende, men som du lever eller har levet med hos dine forældre, sted- eller plejeforældre.

Professionel sportsudøvelse

Er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig eller klubsponsor m.v., og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter m.v., som sportsudøveren modtager/får stillet til rådighed samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag.

Proteser

Er kunstige lemmer, herunder kunstige tandsæt og tænder.

Rejsens pris pr. dag

Rejseudgifter, der kan kræves betalt – eller betalte ikke refundérbare udgifter – til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomst dagen regnes som en dag). Det er en betingelse, at andre turistmæssige ydelser er bestilt og betalt inden afrejsen. Ved rejse i eget motorkøretøj erstattes med kr. 100,– pr. dag pr. person til dækning af benzin og kilometerpenge (maksimalt kr. 400,– pr. dag pr. køretøj) samt rejsens pris pr. dag for ophold, anden transport og andre turistmæssige ydelser i henhold til ovennævnte.

Rejseperiode

Ved rejseperiode forstås det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. Længden af en rejseperiode beregnes fra det tidspunkt, du forlader din bopæl i Danmark.

safeAway A/S

Agent for Forsikringsselskabet. safeAway er bemyndiget til at sælge og administrere forsikringerne. safeAway A/S’ CVR-nr. er 35408797.

Smykker

Er genstande, hvori guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår.

Sportsudstyr

Ved sportsudstyr forstås golfudstyr, dykkerudstyr, surfboards, windsurfer, skiudstyr, cykler, jagtudstyr m.v.

Stedbørn

Børn, som ikke er dine biologiske børn, men hvor du er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med barnets biologiske forælder.

Stedforældre

Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre.

Stedsøskende

Personer, som ikke er biologiske søskende, men som du lever eller har levet med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed.

Stedbarn

Et stedbarn er dit eller din ægtefælles/samlevers barn fra et tidligere ægteskab/forhold, som bor hos dig/jer i faste perioder.

Strejke eller kollektive faglige aktioner

Enhver form for faglig aktion igangsat med det formål at stoppe, begrænse eller forstyrre produktion af varer eller levering af serviceydelser.

Terroraktion

Ved terroraktion forstås en handling, herunder – men ikke begrænset til – vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf.

Tyggeskade

Tandskade, herunder skader på proteser, der opstår ved spisning eller tygning.

Uden opsyn

Når du ikke har fuldt udsyn til, eller du ikke har mulighed for at forhindre uautoriseret brug eller behandling af dine ejendele eller køretøj.

Ulykkestilfælde

Er en pludselig udefrakommende indvirkning på legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse. Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om en udefrakommende indvirkning.

Videnskabelige ekspeditioner

Er ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig.

Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikringer har en gyldighed på 1 år, men dækker kun rejser med en varighed på under 31 dage.

Videre til værktøjslinje