Vi bruger cookies. Anvender du safeaway.dk, accepterer du samtidig vores brug af disse cookies.Læs mere her eller luk besked: cookies

Billige rejseforsikringer med 100 % tryghed

Ulykkesforsikring

Hvad dækker rejseforsikringens ulykkesforsikring?

Hvad dækker rejseforsikringens ulykkesforsikring?

 

Nedenfor kan du se, hvad rejseforsikringens ulykkeforsikring i hovedtræk dækker. Ved skadeanmeldelse henvises til den konkrete rejseforsikrings forsikringsbetingelser.

Ulykkesforsikringen dækker:

  • ved overfald dækker rejseforsikringen, i tilfælde af at du får en påviselig personskade som følge af et overfald, og
  • ved ulykke giver rejseforsikringen ret til erstatning for varigt mén – invaliditetserstatning som følge af et ulykkestilfælde.

Ved overfald

Rejseforsikringen dækker ved overfald det beløb, som en skadevolder efter dansk retspraksis ville blive dømt til at betale i henhold til Lov om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven) for en personskade opstået under tilsvarende omstændigheder i Danmark.

Den dækker ikke tingskader eller overfald, som tilføjes dig af din rejseledsager – altså en person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som dig, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med dig.

Ved ulykke

Rejseforsikringen dækker varigt mén – invaliditetserstatning som følge af et ulykkestilfælde.

Du har ret til invaliditetserstatning, såfremt et ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 15 %. Méngraden fastsættes, når din helbredstilstand er blevet stationær, hvilket vil sige, når din helbredstilstand ikke længere forventes at ville ændre sig væsentligt, dog senest tre år efter ulykkestilfældets indtræden,

Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at du er i live ved udbetalingen,

Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad i henhold til Arbejdsskadestyrelsens méntabel uden hensyn til dit erhverv. Méngradens størrelse skal, hvis du forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne hertil deles ligeligt mellem dig og safeAway.

Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %. En invaliditet, der var til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning, ligesom en bestående invaliditet kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

Ved ulykke/invaliditet dækker rejseforsikringen ikke:

  • invaliditet som følge af sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde,
  • en forværring af følgerne af et ulykkestilfælde på grund af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom,
  • invaliditet som følge af skader i forbindelse med eller følgerne af fødsel,
  • invaliditet som følge af deltagelse i håndgemæng eller salgsmål,
  • invaliditet som følge af deltagelse i strafbare eller handlinger.

 

KRAV TIL DOKUMENTATION

Ved overfald

Det er en betingelse for safeAways erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, og at politirapport udfærdiges og sendes til safeAway i original stand, og at du konsulterer en lokal læge/hospital umiddelbart efter overfaldet, samt at du indhenter lægeerklæring og sender den til safeAway i original stand.

safeAway er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet dig, samt til at lade dig undersøge af en af safeAway valgt læge.

Ved ulykke

Indtræffer et ulykkestilfælde, for hvilket der kræves erstatning, skal anmeldelse til safeAway ske hurtigst muligt ved udfyldelse af skadeanmeldelse. Det er vigtigt for korrekt bedømmelse af safeAways erstatningspligt, at en nøjagtig beskrivelse af hændelsen fremgår af anmeldelsen. Såfremt du har været under læge- og/eller hospitalsbehandling, skal dette fremgå̊ af anmeldelsen sammen med oplysning om navn og adresse på læge og/eller hospital.

Såfremt du er i besiddelse af en lægerapport eller hospitalsjournal, skal disse indsendes i original form, og såfremt der er optaget politirapport, skal dette oplyses, og denne skal indsendes til safeAway.

safeAway er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet dig, samt til at lade dig undersøge af en af safeAway valgt læge.

Find de fulde forsikringsbetingelser og forsikringssummer i forhold til ulykkesforsikringen for din konkrete rejseforsikring her:

 

Videre til værktøjslinje